Pravidla soutěže na Facebooku od 19. 7. 2021 do 31. 8. 2021

Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je společnost:

MagnaPharm CZ s.r.o.

Sídlo: Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha

IČO: 08267154

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 315980 (dále jen „vyhlašovatel“).

Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookových profilech Magnapharm CZ a trvá od 19. 7. 2021 do 31. 8. 2021 do 15:00 hodin.

Účast v soutěži

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba – starší 15 let věku s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky, s výjimkou osob, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k vyhlašovateli, a to i včetně osob jim blízkých ve smyslu § 22 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžní výrobek

Soutěžním výrobkem jsou výrobky vyhlašovatele – Magnapharm.

Mechanika soutěže

Účastník soutěže okomentuje soutěžní příspěvek zveřejněný na profilech Magnapharm CZ, čímž bude zařazen do soutěže.

Vyhlašovatelem pověřený zástupce vylosuje dne 31. 8. 2021 3 výherce soutěže.

Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži je 3 balíčky produktu značky LABO  (dále jen „výhra“), které budou po 1 rozděleny mezi výherce soutěže.

Do soutěže je vložen 1 ks výhry s tím, že každý výherce může získat pouze 1 výhru.

Vylosovaní soutěžící budou bezprostředně po vyhodnocení kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.

Pro potřeby doručení výhry zašle výherce vyhlašovateli doručovací adresu.

Vyhlašovatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Podmínkou získání jakékoli výhry je dodržování a splnění těchto pravidel.

Zpracování osobních údajů

Zapojením se do soutěže projevuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Soutěžící uděluje zapojením se do soutěže souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, pro marketingové a propagační účely a to na dobu 5 let od přihlášení do soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Údaje poskytnuté soutěžícím mohou zpracovávat, jakožto zpracovatel i marketingové společnosti pověřené vyhlašovatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem bude mimo jiné reklamní agentura Creanto a.s., IČO: 28191633. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že v případě, že se stanou výherci v soutěži, tak je vyhlašovatel oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně účastníkem uvedené jméno a zveřejnit ho na internetu jako výherce soutěže.

Závěrečná ustanovení

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že vyhlašovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého, resp. jakéhokoliv jednání proti pravidlům této soutěže ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, popř. samotné účasti v soutěži.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Vyhlašovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výhry v soutěži není možné reklamovat.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly předat, doručit, propadají bez dalšího vyhlašovateli, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Vyhlašovatel nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než za podmínek uvedených v těchto pravidlech.