fbpx

Postup při ochraně osobních údajů

Tento dokument o ochraně osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů společností MagnaPharm CZ s.r.o. se sídlem v Praze na adrese Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5. Správcem osobních údajů je společnost MagnaPharm CZ s.r.o. se sídlem v Praze na adrese Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „správce“). Správce se stará o bezpečnost zpracování osobních údajů. Správce zpracovává pouze takové údaje, které povoluje zákon a v rozsahu nezbytném k dosažení účelu jejich zpracování. Osobní údaje shromážděné správcem jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců s ohledem na EU zpracování osobních údajů a volného pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), také označované jako „GDPR“.

Účel a právní základ zpracování údajů.

Naše webové stránky mohou zpracovávat údaje, které neobsahují kontaktní údaje uživatele, ale lze je použít k identifikaci a konkrétní zařízení, pomocí kterého má přístup na web. V kombinaci s dalšími údaji mohou však údaje, které shromažďujeme identifikovat uživatele. Tímto způsobem můžeme získat například demografické údaje, IP adresy a internetové identifikátory, jakož i údaje získané ze souborů cookie. Údaje získané tímto způsobem se používají k umožnění identifikace uživatelské relace, úpravy zobrazeného obsahu
a pro statistické účely.

Kromě toho můžeme v závislosti na povaze vztahu shromažďovat různé kategorie osobních
údajů poskytovaných přímo uživateli. Rozsah údajů závisí na povaze vztahu a může
obsahovat údaje jako: jméno a příjmení, adresa a kontaktní údaje, údaje potvrzující členství
ve specifické profesní skupině. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

 • autorizace a poskytnutí přístupu k našim zdrojům,
 • povolení registrace na akce, které organizujeme,
 • objednávkové služby (např. informační bulletin),
 • správa našich služeb,
 • zajištění dodržování zákonů a bezpečnosti našich webových stránek,
 • provádění statistických analýz.

V některých situacích může být poskytnutí údajů nezbytné pro provedení činností na žádost uživatele (např. registrace služeb nebo akcí).
Právní základ pro zpracování údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů může být:

 • souhlas uživatele (čl. 6 paragraf 1 písm. a) a GDPR): V určitých situacích můžeme požádat o povolení k použití vašich osobních údajů. Účel použití údajů je vždy uveden v obsahu souhlasu. Udělený souhlas může být kdykoli odvolán prostřednictvím speciálně připravené funkcionality našich služeb nebo kontaktováním, jak je popsáno níže. Je třeba mít na paměti, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě předchozího souhlasu před jeho odvoláním.
 • Nezbytnost zpracování pro splnění zákonné povinnosti nebo plnění smlouvy (l. 6 paragraf 1 bod b a GDPR): Za určitých okolností bude možná nutné zpracovat vaše
  osobní údaje za účelem dodržení zákonů nebo splnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy, kde je uživatel smluvní stranou.
 • Provádění našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 odst. 1 písm. f) GDPR: Tyto oprávněné zájmy jsou: vedení komunikace s uživateli, zajištění bezpečnosti našich služeb a provádění statistik analýzy a archivace údajů pro splnění požadavků odpovědnosti.

Doba uchovávání údajů.

Shromážděné osobní údaje bude správce ukládat po dobu vyplývající ze vztahu s uživatelem po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro které byly údaje shromážděny, a po účelu zpracování v předepsané a nezbytné pro stanovení, vyšetřování nebo obhajobu reklamace, nebo povinnost ukládat je vyplývá z právních ustanovení. Zveřejňování údajů. Pravidlem je, že správce nesdílí uživatelské údaje s jinými subjekty, pokud jejich zveřejnění nevyplývá z právních ustanovení (např. zveřejnění na žádost pověřených subjektů) nebo není nezbytné pro realizaci a provádí se na žádost uživatele (např. v případě registrace na akce organizované externími dodavateli). Přístup k uživatelským údajům může být zajištěn subjekty poskytujícími služby Správci (subdodavatelé a dodavatelé), včetně poskytování technické podpory pro fungování našich služeb. Přenos údajů do třetích zemí. Někteří příjemci údajů mohou být usazeni mimo evropský hospodářský prostor, kde není neposkytována odpovídající úroveň ochrany („třetí země“). V každém případě dojde k takovému převodu pouze za předpokladu příslušných záruk souvisejících s tímto převodem zpracování údajů, zejména na základě smlouvy s příjemcem údajů užitím standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí nebo současných závazných pravidel společnosti, pokud k takovému převodu dochází v rámci subjektů ze skupiny MagnaPharm.

Automatizované zpracování dat.

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány automatizovaným způsobem (včetně profilování), však to nebude mít žádné právní účinky nebo podobný dopad na situaci uživatelů. Automatizované zpracování, včetně profilování, může zahrnovat analýzu a vyhodnocení uživatelských dat za účelem přizpůsobení chování webových stránek ke konfiguraci zařízení a softwaru používaného uživatelem a také preference uživatele.

Práva uživatelů. Vzhledem ke zpracování osobních údajů administrátorem mají uživatelé řadu práv. Zajišťujeme respektování všech uživatelských práv vyplývajících z GDPR a dalších
právních předpisů:

1. Právo na přístup k osobním údajům – Každý uživatel může požadovat informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, včetně kopie vašich osobních údajů.

2. Právo na opravu osobních údajů – Uživatel může žádat o opravu nesprávných údajů nebo doplnění neúplných údajů.

3. Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“) – Uživatel může v některých případech požadovat odstranění všech svých údajů, včetně případu odvolání souhlasu s jejich zpracováním (pokud to byl jediný základ pro zpracování) nebo pokud byly údaje zpracovány nezákonně. Důležité! Nebudete moci využít toto právo v případech, kdy je zpracování výsledkem plnění povinností podle právních předpisů a kde zpracování je nezbytné pro stanovení, vyšetřování nebo obhajobu nároků.

4. Právo opozice – Můžete kdykoli požádat o pozastavení zpracování údajů z důvodů vyplývajících z konkrétní situace v případě, že jsou uživatelská data zpracována pro účely, které z toho vyplývají z oprávněných zájmů (např. pro účely statistiky a analýzy). V tomto případě, správce zastaví zpracování osobních údajů, pokud neexistují právoplatné a oprávněné důvody: (1) důvody pro zpracování, převažující zájmy, práva a svobody uživatele; nebo (2) důvody pro stanovení, vyšetřování nebo obhajování nároků.

5. Právo omezit zpracování osobních údajů – Uživatel může požadovat “blokování” údajů (tj. zastavit jiné zpracování dat než ukládání dat) v určitých situacích a to i v době nezbytné k jejich nápravě nebo v případě, že již nebudou potřebné dále, ale jejich uložení je potřeba pro uživatele, např. k ochraně jeho práva.

6. Právo na přenos osobních údajů – Můžete trvat na získání informací, které byly předloženy ve strukturovaném, široce používaném formátu strojově čitelném. Uživatel může požádat o získání nebo zaslání těchto údajů přímo k jinému určenému správci, pokud je to technicky možné.
Kromě toho má uživatel v případě podezření na porušení ustanovení o ochraně osobních údajů právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za účelem uplatnění svých práv nás prosím kontaktujte na adrese miroslav.karas@magnapharm.eu, kontakt na úředníka ochrany údajů nebo přímo u správce.

Inspektor ochrany údajů. Za účelem sledování a dohledu nad dodržováním zpracování osobních údajů správce jmenoval inspektora ochrany údajů (dále jen „IOD“).

Kontaktovat IOD ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů zpracovávaných správcem je možné prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

Kontakt v rámci ochrany osobních údajů. Chcete-li získat více informací o zpracovaných osobních údajích uživatelů MagnaPharm CZ s.r.o. nebo o vašich právech, prosím, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních údajích:

MagnaPharm CZ s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: +420 778 441 221
e-mail: miroslav.karas@magnapharm.eu