fbpx

Ochrana soukromí při hlášení nežádoucích příhod

Dovolujeme si vás informovat, že správcem vašich nahlášených osobních údajů je MagnaPharm CZ s.r.o. se sídlem v Praze na adrese Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle čl. 6 par. 1 písm. c) a čl. 9 par. 2 písm. i) Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR, General Data Protection Regulation, EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a zákona č. č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů ze dne 12. března 2019 pouze za účelem plnění povinností v oblasti sledování bezpečnosti léčivých přípravků v souladu s nařízením (EU) č. 520/ 012 ze dne 19. června 2012.

Poskytnutí údajů oznamovatele je dobrovolné, ale je předpokladem pro přijetí žádosti. Poskytování osobních údajů osob povinnými hlásit nežádoucí účinky léčivých přípravků je povinné a vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ze dne 6. prosince 2007, ve znění pozdějších předpisů).

Příjemci vašich osobních údajů budou pouze subjekty oprávněné k získávání osobních údajů na základě zákona.

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování po uplynutí doby jejich uchovávání, jakož i právo podat stížnost u orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.

Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu registrace léku a po dobu 10 let po skončení registrace léku.

Pro další informace týkající se zpracování dat kontaktujte našeho úředníka pro ochranu údajů e-mailem: miroslav.karas@magnapharm.eu nebo na poštovní adrese sídla administrátora.